Małgorzata Całbecka dyplom lekarza medycyny uzyskała w roku 1980 na Akademii Medycznej w Gdańsku. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w Szpitalu Miejskim w Toruniu na Oddziale Wewnętrznym II. W roku 1996 została wiceordynatorem tego Oddziału. Uzyskała specjalizację I i II stopnia z Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem Dr Bohdana Dowbora, ordynatora oddziału, na którym pracowała, a w roku 1996 specjalizację z hematologii pod kierownictwem Prof. Stanisława Maja z Instytutu Hematologii w Warszawie. W roku 2009 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (tytuł pracy doktorskiej „Analiza toksyczności hematologicznej u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową leczonych imatinibem”, promotor Prof. dr hab. Andrzej Hellmann).

Pacjentami ze schorzeniami hematologicznymi dr Całbecka zaczęła zajmować się już w połowie lat 80-tych. Początkowo pod jej opieką pozostawała mała grupa chorych, która z roku na rok rozrastała się. Z czasem skupiła wokół siebie grono młodych zaangażowanych lekarzy, których kształciła w dziedzinie hematologii sama intensywnie dokształcając się w Klinikach Hematologii w Gdańsku i w Warszawie. 

dr Całbecka w poprzednich pomieszczeniach Oddziału Hematologii
dr Całbecka w poprzednich pomieszczeniach Oddziału Hematologii

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w regionie na specjalistyczną opiekę medyczną w dziedzinie hematologii za aprobatą ówczesnego konsultanta regionalnego Prof. Andrzeja Hellmanna, powstał w 2001 roku w toruńskim szpitalu Oddział Hematologii. Na ordynatora wybrana została Dr Całbecka i z zapałem oddała się sprawie organizacji oddziału. Aby wyposażyć go nowocześnie potrzebne były stosowne środki, których w szpitalu brakowało. Dlatego postanowiła powołać Fundację na Rzecz Hematologii, w której aktywnie działa do tej pory. Dzięki jej staraniom w roku 2010 kierowany przez nią oddział zyskał nową, bardzo nowocześnie wyposażoną siedzibę. Nowy oddział spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa w leczeniu chorych z osłabiona odpornością. Od początku roku 2011 dr Całbecka rozpoczęła starania o utworzenie na bazie tego oddziału ośrodka przeszczepowego szpiku. Aby to umożliwić, konieczne było najpierw utworzenie banku komórek macierzystych. Początkowe trudności przy realizacji projektu jej nie zniechęciły i ostatecznie w październiku 2015 roku udało się w szpitalu tę placówkę powołać. W tym czasie dr Całbecka ordynaturę Oddziału Hematologii przekazała dr Grzegorzowi Charlińskiemu, a sama zajęła się organizacją pracy w Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych, który we wrześniu 2016 roku uzyskał akredytację Ministra Zdrowia.

Od początku działalności oddziału szczególną troską dr Całbeckiej jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu diagnozowania i leczenia chorych. W tym celu utrzymuje bliską współpracę z wieloma ośrodkami w kraju, a zwłaszcza z Zakładem Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a w zakresie procedur przeszczepowych z Klinikami Hematologii w Gdańsku i w Łodzi. Wraz z zespołem uczestniczymy w programach badawczych koordynowanych przez Polską Grupę ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych i Polską Grupę Szpiczakową.

Jest współautorem 18 publikacji w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych (łączny Impact Factor 77). Wygłosiła 21 referatów. Dr Małgorzata Całbecka jest również współzałożycielem Stowarzyszenia Chorych na Białaczkę, które powstało w Toruniu w roku 2005. Od roku 2002 jest współorganizatorem corocznej akcji „Toruńska Kropla Życia”, która ma na celu pozyskiwanie dawców szpiku kostnego i finansowanie badań włączających do rejestru. Jest współorganizatorem corocznych turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów Oddziału Hematologii.

Za swoją działalność została odznaczona w roku 2002 Srebrnym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia, a w 2009 roku odznaczenie Izby Lekarskiej „Pro Gloria Medici”. W roku 2010 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.